Language of document :

23. juunil 2006 esitatud hagi - Andersson jt versus komisjon

(Kohtuasi F-69/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Tommy Andersson (Brüssel, Belgia) jt (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada konkreetsed otsused, millega jäeti rahuldamata hagejate poolt ametisse nimetavale asutusele esitatud taotlused võtta ajutisi meetmeid, et tagada 2005 ja järgnevate aastate ametialase edutamise raames võrdne kohtlemine ja omandatud õigused.

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad esitavad oma hagi toetuseks väiteid, mis on identsed kohtuasja F-47/061 raames esitatud väidetega.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006, lk 25.