Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2006 r. - Andersson i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-69/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Tommy Andersson (Bruksela, Belgia) i inni [Przedstawiciele: A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie indywidualnych decyzji oddalających wnioski skarżących o wydanie przez organ powołujący przepisów przejściowych mających gwarantować, w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r. i w latach kolejnych, równość traktowania oraz zachowanie praw nabytych;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnoszą zarzuty identyczne z zarzutami podnoszonymi w sprawie F-47/061.

____________

1 - Dz. U. UE C 154 z 1.07.2006, str. 25.