Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2006 r. - Baele i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-70/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jan Baele (Beernem, Belgia) i inni (Przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie odmowy organu powołującego wpisania skarżących na listę urzędników awansowanych do grup A*10 i B*10 w postępowaniu w sprawie awansu za 2005 r. która wynika w dorozumiany sposób z Information administrative nr 85-2005 z dnia 23 listopada 2005 r.;

wskazanie organowi powołującemu skutków, które pociąga za sobą uchylenie zaskarżonych decyzji, w szczególności zmianę grup skarżących w zależności od przypadku na grupę A*10 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 marca 2005 r. lub na grupę B*10 począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.;

ewentualne żądanie od strony pozwanej uznania skarżących za uprawnionych do awansu w zależności od przypadku do grupy A*10 lub B*10 przy okazji następnego awansu oraz zasądzenie odszkodowania w związku ze szkodą poniesioną przez skarżących w związku z nieawansowaniem ich w zależności od przypadku do grupy A*10 począwszy od dnia 1 marca 2005 r. lub do grupy B*10 począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swych skarg skarżący podnoszą identyczne zarzuty jak te podniesione w sprawie F-45/06.

____________