Language of document :

Civildienesta tiesas otrās palātas 2006. gada 30. jūnija rīkojums - Ott u.c. pret Komisiju

(lieta F-87/05)1

Ierēdņi - 2004. gada amatā paaugstināšana - Neierakstīšana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā - Pirmās instances tiesas Reglamenta 111. pants - Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Martial Ott, Oberanven (Luksemburga) Fernando Lopez Tola, Luksemburga (Luksemburga) un Francis Weiler, Itzig (Luksemburga) (pārstāvji - G. Bounéou un F. Frabetti, advokāti)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un D. Martin, pārstāvji)

Priekšmets

Pirmkārt, atcelt 2004. gada 30. novembra lēmumu, kas ir publicēts 2004. gada 30. novembra Administratīvajā informācijā Nr. 130 2004, ar kuru Eiropas Kopienu Komisija izdeva amatā paaugstināto ierēdņu sarakstu par 2004. amatā paaugstināšanas gadu, jo šajā sarakstā nav prasītāju uzvārdu, un, otrkārt, pakārtoti - atcelt piešķirtos punktus par 2004. amatā paaugstināšanas gadu.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 315, 10.12.2005. (sākotnēji lieta bija reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar Nr. T-349/05 un ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu to nodeva Eiropas Savienības Civildienesta tiesai)