Language of document :

Žaloba podaná dne 21. dubna 2006 - Talvela v. Komise

(Věc F-43/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Tuomo Talvela (Oslo, Norsko) [zástupce: E. Boigelot, advokát]

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit hodnotící zprávu služebního postupu žalobce pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004, jakož i rozhodnutí posuzovatele odvolání ze dne 31. srpna 2005 potvrzující a definitivně schvalující uvedenou hodnotící zprávu;

zrušit konkludentní rozhodnutí o zamítnutí návrhu žalobce ze dne 25. února 2005, jakož i všechny následné akty nebo akty vztahující se k tomuto rozhodnutí;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 11. ledna 2006, doručené dne 13. ledna 2006, které obsahuje zamítnutí stížnosti podané žalobcem dne 23. září 2005 a směřuje ke zrušení napadených rozhodnutí;

přiznat žalobci náhradu škody z důvodu utrpěné hmotné a nehmotné škody, jakož i z důvodu zásahu do služebního postupu, ohodnocené ex aequo et bono na částku 4 000 eur s výhradou změn v průběhu řízení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se nejprve dovolává porušení čl. 25 odst. 2, článků 6 a 43 služebního řádu, jakož i obecných ustanoveních k provedení článku 43, které žalovaná přijala dne 3. března 2004, zvláštních pravidel pro zaměstnance přidělené do vnější služby a pokynů pro hodnocení.

Krom toho uplatňuje, že žalovaná porušila obecná prováděcí ustanovení, která vydala k datu 28. dubna 2004 ohledně vedení správního šetření a disciplinárních řízení.

Dále si stěžuje na porušení podstatných náležitostí řízení, nedodržení obecných právních zásad, jako práv obhajoby, zásady řádné správy a povinnosti péče, zásady rovného zacházení a zásad, které orgánu oprávněnému ke jmenování ukládají, aby přijal rozhodnutí pouze na základě zákonně přípustných odůvodnění, tj. relevantních a nestižených zjevně nesprávným právním či skutkovým posouzením.

Žalobce konečně uplatňuje, že orgán oprávněný ke jmenování vydáním napadeného hodnocení za hodnotící období 2004 za uvedených podmínek zjevně správně nepoužil a nevyložil ustanovení služebního řádu a výše uvedené zásady. Jeho rozhodnutí údajně spočívá na nepřesných právních i skutkových odůvodněních. Žalobce se v důsledku toho podle svého názoru nachází v situaci správní diskriminace, která není v souladu s jeho očekáváním a legitimními zájmy.

____________