Language of document :

Žaloba podaná 21. apríla 2006 - Talvela/Komisia

(Vec F-43/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Tuomo Talvela (Oslo, Nórsko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o hodnotení služobného postupu žalobcu za obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, ako aj rozhodnutie revízneho hodnotiteľa z 31. augusta 2005 definitívne potvrdzujúce a schvaľujúce túto správu o hodnotení služobného postupu,

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti žalobcu z 25. februára 2005, ako aj akýkoľvek akt naň naväzujúci a/alebo týkajúci sa tohto rozhodnutia,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 11. januára 2006, prevzaté žalobcom 13. januára 2006, o zamietnutí sťažnosti ním podanej 23. septembra 2005 s cieľom zrušiť napadnuté rozhodnutia,

poskytnúť náhradu škody za hmotnú a nehmotnú ujmu, ako aj za zásah do služobného postupu ohodnotený ex aequo et bono na 4 000 EUR, ibaže by počas konania bolo rozhodnuté inak,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa najskôr odvoláva na porušenie článkov 25 ods. 2, 26 a 43 služobného poriadku, ako aj všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa použitia článku 43 prijatých žalovanou 3. marca 2004, porušenie osobitných ustanovení pre zamestnancov pridelených oddeleniu zahraničných stykov a pravidiel hodnotenia.

Okrem toho tvrdí, že žalovaná porušila všeobecné vykonávacie ustanovenia ňou prijaté 28. apríla 2004 o vedení správnych a disciplinárnych konaní.

Ďalej namieta porušenie základných formálnych pravidiel konania, popretie všeobecných právnych zásad ako je rešpektovanie práva na obranu, zásada riadneho úradného postupu, povinnosť starostlivosti, zásada rovnosti zaobchádzania a tých, ktoré ukladajú menovaciemu orgánu, aby prijímal rozhodnutia len na základe právne prípustného odôvodnenia, to znamená relevantného a bez toho, aby sa v ňom dopustil nesprávneho posúdenia skutkových okolností alebo nesprávneho právneho posúdenia.

Žalobca nakoniec namieta, že menovací orgán prijatím sporného hodnotenia za obdobie 2004 za uvedených okolností si zjavne nesprávne vyložil a použil už uvedené právne predpisy a zásady. Jeho rozhodnutie sa teda zakladá na nesprávnom odôvodnení, a to ako po skutkovej tak i po právnej stránke. Žalobca sa v dôsledku toho ocitol v diskriminačnej administratívnej situácii, ktorá je v rozpore s jeho legitímnymi očakávaniami a záujmami.

____________