Language of document :

Talan väckt den 21 april 2006 - Tuomo Talvela mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-43/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Tuomo Talvela (Oslo, Norge) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara sökandens karriärsutvecklingsrapport för perioden mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2004, liksom beslutet av den bedömningsansvarige för överklaganden av den 31 augusti 2005 att slutligt bekräfta och godkänna den nämnda rapporten,

ogiltigförklara det tysta beslutet att avslå sökandens begäran av den 25 februari 2005 liksom varje efterföljande handling som står i relation till beslutet,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 januari 2006, som togs emot den 13 januari 2006, att avslå på sökandens klagomål av den 23 september 2005 avseende ogiltigförklaring av de omtvistade besluten,

bevilja ersättning för ekonomisk och ideell skada samt för skada på karriären som i överensstämmelse med rätt och billighet uppskattas till 4000 euro, med förbehåll för ändringar under förfarandets gång, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande gör först gällande att artiklarna 25 andra stycket, 26 och 43 i tjänsteföreskrifterna, de allmänna genomförandebestämmelserna om tillämpning av artikel 43 i den form de har antagits av svaranden den 3 mars 2004, de särskilda bestämmelserna för personal som tjänstgör externt samt riktlinjerna för betygssättning har åsidosatts.

Sökande gör även gällande att svaranden har åsidosatt de allmänna genomförandebestämmelserna, som antogs den 28 april 2004 om genomförande av administrativa utredningar och disciplinära förfaranden.

Sökanden gör dessutom gällande att väsentliga formföreskrifter och allmänna rättsprinciper har åsidosatts, till exempel principerna om rätt till försvar, om god förvaltningssed, om omsorgsplikt, och om likabehandling samt principerna om att tillsättningsmyndigheten enbart skall fatta beslut på lagenliga grunder, det vill säga grunder som är relevanta och som inte bygger på en väsentligt felaktig rättstillämpning eller en väsentligt felaktig bedömning av faktiska omständigheter.

Sökanden gör slutligen gällande att tillsättningsmyndigheten genom att sätta de omtvistade betygen för befordringsomgång 2004 under de nämnda omständigheterna, uppenbarligen inte tillämpat och tolkat de ovannämnda bestämmelserna och principerna på ett riktigt sätt. Myndighetens beslut vilar alltså på felaktiga grunder såväl i faktiskt som i rättsligt hänseende. Sökanden befinner sig därför i en i administrativt hänseende diskriminerande situation som avviker från vederbörandes förväntningar och legitima intressen.

____________