Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 25. aprīlī - Martin Avendano u.c. pret Komisiju

(lieta F-45/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Javier Martin Avendano u.c. (pārstāvji - S. Rodrigues un A. Jaume, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas atteikumu 2005. paaugstināšanas gada ietvaros iekļaut prasītājus A*10 un B*10 pakāpēs paaugstināmo ierēdņu sarakstā, kā šāds lēmums netieši izriet no 2005. gada 23. novembra administrācijas informācijas Nr. 85-2005;

norādīt iecēlējinstitūcijai uz apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekām un it īpaši uz to, ka prasītāju pakāpes ir jāpārkvalificē attiecīgi vai nu A*10 pakāpē ar atpakaļ ejošu spēku kopš 2005. gada 1. marta, vai B*10 pakāpē ar atpakaļ ejošu spēku kopš 2005. gada 1. janvāra;

pakārtoti, pirmkārt, uzdot atbildētājai atzīt, ka prasītāji nākamā paaugstināšanas reizē ir paaugstināmi attiecīgi A*10 vai B*10 pakāpē, un, otrkārt, piespriest atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājiem nodarīts, nepaaugstinot viņus amatā, attiecīgi vai nu A*10 pakāpē kopš 2005. gada 1. marta, vai B*10 pakāpē kopš 2005. gada 1. janvāra;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji ir ierēdņi, kuriem agrāk bija A7 un B2 pakāpes. Pēc jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās viņu pakāpes, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pantu, tika attiecīgi nomainītas ar A*8 un B*8 pakāpēm. Viņi apgalvo, ka viņu karjeras tika kavētas sakarā ar to, ka jaunajā klasifikācijas sistēmā starp agrākajām pakāpēm A7 (tagad A*8) un A6 (tagad A*10), kā arī agrākajām pakāpēm B2 (tagad B*8) un B1 (tagad B*10) tika iekļautas papildus pakāpes A*9 un B*9.

Pamatojot savu prasību, prasītāji norāda, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. panta piemērošana viņiem, neparedzot īpašus pasākumus, lai atlīdzinātu kaitējumu viņu karjerai, ir nelikumīga. Šis iebildums par nelikumību vispirms ir balstīts uz vecās un jaunās karjeras struktūras vienlīdzības principa - principa, kam veltīts Civildienesta noteikumu 6. pants, - pārkāpumu. Piemērojot šo pantu, iecēlējinstitūcijai 2005. paaugstināšanas gada ietvaros prasītāji bija jāiekļauj A*10 un B*10 pakāpēs paaugstināmo ierēdņu sarakstā.

Prasītāji arī uzskata, ka, salīdzinot ar viņu kolēģiem A7 un B2 pakāpēs, kuri paaugstināti pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, viņi ir cietuši vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu.

Visbeidzot prasītāji norāda uz, pirmkārt, tiesiskās paļāvības, ko viņiem ir radījuši Padomes un Komisijas apgalvojumi par to, ka jaunā karjeras struktūra nepasliktinās viņu darba nosacījumus, pārkāpumu un, otrkārt, viņu iegūto tiesību pārkāpumu, kā arī pilnvaru pārkāpumu.

____________