Language of document :

Talan väckt den 25 april 2006 - Martin Avedano m.fl. mot kommissionen

(mål F-45/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Javier Martin Avedano med flera (ombud: S. Rodrigues och A. Jaume, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppta sökandena på förteckningen över tjänstemän som skall befordras till lönegraderna A*10 och B*10 under befordringsförfarandet för år 2005, vilket beslut framgår implicit av Administrativt meddelande nr 85-2005 av den 23 november 2005,

förklara för tillsättningsmyndigheten vilka följderna blir av att de omtvistade besluten ogiltigförklaras bland annat genom att ange att sökandena skall placeras i lönegrad A*10, med verkan från och med den 1 mars 2005, respektive lönegrad B*10, med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2005,

i andra hand uppmana svaranden att dels förklara att sökandena kan befordras till lönegrad A*10 respektive lönegrad B*10 under nästa befordringsförfarande, dels förplikta svaranden att ersätta den skada som sökandena har lidit genom att inte ha befordrats till lönegrad A*10 från och med den 1 mars 2005, respektive lönegrad B*10, från och med den 1 januari 2005,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena är tjänstemän i de tidigare lönegraderna A7 respektive B2. När de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft ersattes deras respektive lönegrader med lönegraderna A*8 och B*8, enligt artikel 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. Sökandena hävdar att deras yrkeskarriärer har bromsats genom att det i det nya lönegradssystemet har införts de ytterligare lönegraderna A*9 och B*9 mellan de tidigare lönegraderna A7 (nu A*8) och A6 (nu A*10) samt mellan de tidigare lönegraderna B2 (nu B*8) och B1 (nu B*10).

Sökandena har till stöd för sin talan gjort gällande att det vore rättsstridigt att tillämpa artikel 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna på deras fall, utan att vidta någon annan åtgärd i syfte att ersätta dem för den skada de lider i sin karriärsutveckling. Denna invändning om rättsstridighet grundas för det första på ett åsidosättande av principen att det skall råda likvärdighet mellan den tidigare och den nya karriärstrukturen. Denna princip har stadfästs i artikel 6 i tjänsteföreskrifterna. Tillsättningsmyndigheten borde med tillämpning av denna ha upptagit sökandena på förteckningen över tjänstemän som skall befordras till lönegraderna A*10 och B*10 under befordringsförfarandet för år 2005.

Sökandena anser att likabehandlingsprincipen inte har tillämpats i deras fall, vilket har gjort att de har behandlats sämre än sina kollegor i lönegraderna A7 och B2, vilka har befordrats innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft.

Sökandena hävdar vidare att deras berättigade förväntningar har åsidosatts. Sökandena har fått berättigade förväntningar genom att rådet och kommissionen har försäkrat dem om att den nya karriärstrukturen inte skulle innebära att deras arbetsvillkor försämras. Sökandena hävdar slutligen att deras förvärvade rättigheter har åsidosatts och att de har utsatts för maktmissbruk.

____________