Language of document :

Žaloba podaná 4. mája 2006 - Skareby/Komisia

(Vec F-46/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carina Skareby (Bichkek, Kirghizistan) (v zastúpení: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 25. januára 2006 predstavujúceho odpoveď na sťažnosť žalobkyne, ako aj Správu o hodnotení služobného postupu žalobkyne za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004,

zaplatiť žalobkyni náhradu škody z dôvodu utrpenej profesijnej, hmotnej a nehmotnej ujmy v celkovej sume v časti ohodnotenej žalobkyňou vo výške 20 000 EUR a v druhej časti ponechanej na spravodlivé uváženie Súdu prvého stupňa,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby sa žalobkyňa najskôr opiera o nedodržanie pravidiel týkajúcich sa vyhotovenia správy o hodnotení služobného postupu. Riadenie menovacieho orgánu porušilo procesné pravidlá ustanovené Všeobecnými ustanoveniami týkajúcimi sa výkonu článku 43 služobného poriadku, zjavne nesprávne posúdilo vec a nedodržalo povinnosť odôvodnenia svojho rozhodnutia.

Žalobkyňa sa ďalej odvoláva na porušenie práv na obranu, porušenie povinnosti starostlivosti a zásady riadneho úradného postupu.

Nakoniec tvrdí, že riadenie prekročilo svoju právomoc a porušilo procesné predpisy.

____________