Language of document :

Talan väckt den 4 maj 2006 - Skareby mot kommissionen

(mål F-46/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carina Skareby (Bichkek, Kirgizistan) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 25 januari 2006 angående sökandens klagomål, och ogiltigförklara den karriärutvecklingsrapport som upprättats angående sökanden för perioden 1 januari-31 december 2004,

bevilja sökanden skadestånd för yrkesrelaterad, materiell och ideell skada som för en del som har värderats av sökanden skall uppgå till 20 000 euro, och för den andra delen skall fastställas av personaldomstolen,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden för det första gällande att reglerna för upprättandet av en karriärutvecklingsrapport inte har följts. Institutionen har åsidosatt förfarandereglerna i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, gjort en uppenbart oriktig bedömning och åsidosatt motiveringsskyldigheten.

Sökanden anför vidare att rätten till försvar, omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed har åsidosatts.

Hon gör slutligen gällande att institutionen har gjort sig skyldig till maktmissbruk och åsidosättande av handläggningsregler.

____________