Language of document :

Sag anlagt den 3. februar 2006 - Suleimanova mod Regionsudvalget

(Sag F-12/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Karina Suleimanova (Bruxelles, Belgien) (ved: avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Regionsudvalg

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand ved De Europæiske Fællesskaber, for så vidt som sagsøgerens indplacering ved ansættelsen herved fastsættes i henhold til artikel 12 i vedtægtens bilag XIII.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren bestod en udvælgelsesprøve, hvis meddelelse blev offentliggjort før den 1. maj 2004, og blev ansat efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 1.

Sagsøgeren har i stævningen først anført, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter den lovlige ramme, der er fastsat ved meddelelsen om udvælgelsesprøven. Sagsøgeren blev nemlig i henhold til artikel 12 i vedtægtens bilag XIII ansat i en lavere lønklasse end den, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Sagsøgeren er ligeledes af den opfattelse, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter vedtægtens artikel 5, 29 og 31, samt princippet om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling. Indplaceringen af beståede ansøgere fra samme udvælgelsesprøve eller fra udvælgelsesprøver på samme niveau blev nemlig fastsat på forskellige niveauer, alt efter om ansøgerne blev ansat før eller efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 723/2004.

Sagsøgeren har endvidere endelig anført, at princippet om beskyttelse af den berettigede forventning er tilsidesat, idet hun med rette forventede at blive indplaceret i den lønklasse, der var angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven til besættelse af den stilling, hun var ansøger til.

____________

1 - EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.