Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2006 r. - Suleimanova przeciwko Komitetowi Regionów

(sprawa F-12/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Karina Suleimanova (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji o powołaniu skarżącej na urzędnika Wspólnot Europejskich w zakresie w jakim ustala ona jej zaszeregowanie na podstawie art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

obciążenie Komitetu Regionów kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Jako laureatka konkursu, którego ogłoszenie opublikowane zostało przed dniem 1 maja 2004 r., skarżąca zatrudniona została po wejściu w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników 1.

W swej skardze skarżąca podnosi przede wszystkim, że zaskarżona decyzja naruszała ramy prawne zakreślone przez ogłoszenie o konkursie. Na podstawie art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego zatrudniona bowiem została do grupy niższej niż ta, wskazana w ogłoszeniu o konkursie.

Skarżąca uważa również, że zaskarżona decyzja narusza art. 5, 29 i 31 regulaminu pracowniczego, a także zasadę równości traktowania i niedyskryminacji. Zaszeregowanie bowiem laureatów tego samego konkursu lub konkursu o tym samym poziomie ustalone zostało na różnych poziomach w zależności od tego, czy zatrudnieni oni zostali przed czy po wejściu w życie rozporządzenia nr 723/2004.

Ponadto skarżąca podnosi naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, w zakresie w jakim zasadnie oczekiwała bycia zatrudnioną w grupie wskazanej w ogłoszeniu o konkursie w celu świadczenia pracy, do której zgłosiła swą kandydaturę.

____________

1 - Dz. U. L 124 z 27.04.2004, str. 1