Language of document :

Sag anlagt den 5. januar 2006 - Luigi Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-2/06)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved: avvocato I. Cazzato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om at indstille proceduren vedrørende tildeling til sagsøgeren af de vedtægtsbestemte ydelser, navnlig de ydelser, der er omhandlet i vedtægtens artikel 73, der kan udbetales som følge af den ulykke, som han var udsat for den 10. september 2003, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse er åbenbart ulogisk og helt uden begrundelse. Selv om han flere gange har givet udtryk for, dels at han absolut er interesseret i at videreføre den procedure, der har til formål at tildele ham de ydelser, der kan udbetales i medfør af vedtægtens artikel 73, dels at han er til rådighed for den læge, som Kommissionen har udpeget, har Kommissionen ikke desto mindre konkluderet, at sagsøgeren ikke er interesseret i, at den omhandlede procedure videreføres, og har følgelig besluttet at indstille denne.

Sagsøgeren har endvidere anført, at Kommissionen har tilsidesat gældende ret, idet der ikke er fastsat bestemmelser, hvorefter det påhviler en tjenestemand, der har været udsat for en ulykke, at tage direkte kontakt med den læge, som institutionen har udpeget, for at aftale en tid.

Sagsøgeren har endelig gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat sin omsorgspligt i henhold til vedtægtens artikel 24, idet den har undladt at tage behørigt hensyn til sagsøgerens interesser og har handlet i strid med god forvaltningsskik.

____________