Language of document :

5. jaanuaril 2006 esitatud hagi -Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-2/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: avvocato I. Cazzato)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega lõpetati menetlus, mille esemeks oli hagejale eelkõige personalieeskirjade artiklis 73 ette nähtud seaduslikele tagatiste tunnustamine seoses 10. septembril 2003. hagejaga toimunud õnnetusega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks väidab hageja peamiselt seda, et vaidlusalune otsus on ilmselgelt ebaloogiline ja täielikult põhjendamata. Vaatamata sellele, et hageja oli korduvalt teatanud, esiteks, et ta oli äärmiselt huvitatud talle personalieeskirjade artiklis 73 sätestatud hüvitise määramise menetluse jätkamisest ja teiseks, et ta oli kostja poolt määratud arsti käsutuses, leidis kostja sellele vaatamata, et hageja ei olnud kõnealuse menetluse jätkamisest huvitatud ja tegi seetõttu otsuse menetluse lõpetamise kohta.

Hageja leiab seejärel, et kostja rikkus seadust, kuna ükski säte ei kohusta õnnetuses kannatada saanud ametnikku võtma institutsiooni poolt määratud arstiga otse ühendust konsultatsiooni kokkuleppimiseks.

Lõpetuseks heidab hageja kostjale ette personalieeskirjade artiklis 24 sätestatud hoolitsemiskohustuse rikkumist, kuna see ei arvestanud nõuetekohaselt hageja huvidega ja ei käitunud vastavalt oma personalieeskirjadest tulenevatele kohustustele.

____________