Language of document :

Beroep ingesteld op 5 januari 2006 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-2/06)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoeker: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: I. Cazzato, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietig te verklaren de beschikking om zonder beslissing af te doen de procedure betreffende de toekenning van de wettelijke waarborgen inzonderheid op grond van artikel 73 van het Statuut aan verzoeker, wegens een ongeval waarvan hij op 10 september 2003 het slachtoffer was.

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker om te beginnen aan dat de bestreden beschikking kennelijk onlogisch is en volstrekt niet met reden is omkleed. Hoewel hij meermaals heeft aangedrongen op voortzetting van de procedure over de toekenning van de in artikel 73 van het Statuut bedoelde uitkeringen, en zich ter beschikking hield van de door verweerster aangewezen arts, heeft de Commissie echter geconcludeerd dat verzoeker niet geïnteresseerd was in een voortzetting van de betrokken procedure, en de beëindiging van de procedure gelast.

Verzoeker stelt voorts dat verweerster onrechtmatig heeft gehandeld, aangezien nergens is bepaald dat de ambtenaar die een ongeval heeft gehad, zich rechtstreeks met de door de instelling aangewezen arts in verbinding moet stellen om een afspraak te maken.

Ten slotte verwijt verzoeker de Commissie schending van de zorgplicht als bedoeld in artikel 24 van het Statuut, aangezien zij niet naar behoren rekening heeft gehouden met verzoekers belangen en zich niet in overeenstemming met haar ambtsplicht heeft gedragen.

____________