Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 stycznia 2006 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-2/06)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) [Przedstawiciel: I. Cazzato, avvocato]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie uznania gwarancji prawnych skarżącego, w szczególności na podstawie byłego art. 73 regulaminu pracowniczego, w odniesieniu do wypadku jakiemu uległ w dniu 10 września 2003 r.

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi, skarżący podnosi przede wszystkim, że zaskarżona decyzja jest oczywiście niespójna i pozbawiona zupełnie uzasadnienia. W istocie, choć skarżący kilkakrotnie wskazywał, że był zainteresowany dalszym biegiem postępowania mającego na celu przyznanie mu świadczeń, o których mowa w art. 73 regulaminu pracowniczego i oddał się do dyspozycji lekarza wyznaczonego przez stronę pozwaną, to ta ostatnia uznała jednak, że skarżący nie był zainteresowany dalszym biegiem tego postępowania i postanowiła je zakończyć.

Skarżący twierdzi następnie, że pozwana naruszyła prawo, ponieważ nie istnieje wymóg, by ofiara wypadku kontaktowała się bezpośrednio z lekarzem wyznaczonym przez instytucję w celu ustalenia spotkania.

Wreszcie, skarżący podnosi, że pozwana naruszyła obowiązek staranności określony w art. 24 regulaminu pracowniczego, gdyż nie uwzględniła należycie interesów skarżącego i działała w sposób niespójny z obowiązkami służbowymi.

____________