Language of document :

Žaloba podaná 5. januára 2006 - Marcuccio/Komisia

(Vec F-2/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: I. Cazzato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zastavení konania o priznaní legálnych záruk žalobcovi, osobitne podľa článku 73 Služobného poriadku, v súvislosti s úrazom, ktorý utrpel 10. septembra 2003,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby predovšetkým uvádza, že napadnuté rozhodnutie je chybné v dôsledku zjavnej nelogickosti a úplne chýbajúceho odôvodnenia. Hoci totiž viackrát oznámil, že na jednej strane má záujem na pokračovaní konania smerujúceho k priznaniu jeho nárokov podľa článku 73 Služobného poriadku a na druhej strane je k dispozícii lekárovi určenému žalovanou, žalovaná aj tak usúdila, že žalobca nemá záujem na pokračovaní predmetného konania a preto ho zastavila.

Žalobca ďalej tvrdí, že žalovaná porušila právo, pretože žiadny predpis neukladá úradníkovi, ktorý utrpel úraz, aby nadviazal priamy kontakt s lekárom určeným inštitúciou s cieľom dohodnúť si stretnutie.

Napokon žalobca tvrdí, že žalovaná porušila povinnosť starostlivosti podľa článku 24 Služobného poriadku, keďže náležite nezohľadnila záujmy žalobcu a konala spôsobom nezlučiteľným s úradnými povinnosťami.

____________