Language of document :

Talan väckt den 5 januari 2006 - Marcuccio mot kommissionen

(mål F-2/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten I. Cazzato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet att avskriva förfarandet om att tillerkänna sökanden hans lagenliga förmåner enligt främst artikel 73 i tjänsteföreskrifterna med anledning av ett olycksfall som inträffade den 10 september 2003, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden först och främst gällande att det ifrågasatta beslutet är uppenbart ologiskt och helt saknar motivering. Trots att han flera gånger uppgett dels att han är intresserad av att driva förfarandet om erhållande att förmåner enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna, dels att han står till förfogande för den läkare som kommissionen anvisat, har kommissionen likväl funnit att sökanden inte är intresserad av att driva förfarandet i fråga vidare och har därför avskrivit detta.

Sökanden kritiserar även kommissionen för att ha åsidosatt gällande rätt, då det inte finns någon bestämmelse om att en tjänsteman som råkar ut för en olycka är skyldig att direkt kontakta den av institutionen anvisade läkaren för att bestämma en besökstid.

Slutligen hävdar sökanden att kommissionen har åsidosatt sin omsorgsplikt enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna genom att inte vederbörligen beakta sökandens intressen och har agerat på ett sätt som inte är förenligt med god förvaltningssed.

____________