Language of document :

Sag anlagt den 16. maj 2006 - Balázs Dániel Simon mod Domstolen og Kommissionen

(Sag F-58/06)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Balázs Dániel Simon (Bruxelles, Belgien) (ved ügyvéd György Magyar)

Sagsøgte: De Europæiske Fællesskabers Domstol (ved Marc Schauss, som befuldmægtiget) og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation i sin helhed af Domstolens ansættelsesmyndigheds afgørelse af 27. september 2005, der stadfæster afgørelsen af 21. juli 2005, hvorved sagsøgeren fik afslag på sin anmodning om overflyttelse, og annullation af afgørelse af 15. februar 2006, hvorved sagsøgerens klage over de nævnte afgørelser blev afvist, samt annullation af Kommissionens ansættelsesmyndigheds afgørelse af 3. oktober 2005 om ikke at ansætte sagsøgeren og af dennes afgørelse af 16. februar 2006, hvorved sagsøgerens klage over den nævnte afgørelse blev afvist.

Domstolen og Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for det tab, som følger af de annullerede afgørelser.

Domstolen og Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der i øjeblikket er tjenestemand ved Kommissionen, blev ansat ved Domstolen som jurist-lingvist i lønklasse A*7 den 16. juli 2004, efter han havde bestået udvælgelsesprøve EPSO/LA/12/03. I maj 2005 indgav sagsøgeren en ansøgning om en stilling ved Kommissionen og anmodede herefter om at blive overført til den pågældende institution, hvilken anmodning blev afslået af Domstolen. Sagsøgeren søgte senere en anden ledig stilling ved Kommissionen. Selv om Kommissionen udvalgte sagsøgeren til besættelse af stillingen, anmodede han ikke om overførsel. Efter at sagsøgeren var blevet optaget på reservelisten for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/A/4/03, tilbød Kommissionen ham en stilling med virkning fra den 2. marts 2006 i lønklasse A*5. Sagsøgeren var forinden ophørt med at arbejde for Domstolen.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om annullation af afgørelserne af 21. juli 2005, 27. september 2005, 3. oktober 2005 og af 16. februar 2006 som følge af manglende begrundelse, åbenbart urigtig vurdering og magtfordrejning. Som retsgrundlag for denne påstand har han påberåbt sig en tilsidesættelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 og tilsidesættelse af principperne om beskyttelse af den berettigede forventning og af forbuddet mod forskelsbehandling. Påstanden om annullation af Domstolens afgørelse af 15. februar 2006 støttes på en åbenbar urigtig vurdering.

____________