Language of document :

16. mail 2006 esitatud hagi - Simon Balázs Dániel versus Euroopa Kohus ja komisjon

(Kohtuasi F-58/06)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Simon Bálazs Dániel (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat Magyar György)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus (esindaja: Marc Schauss) ja Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada täies ulatuses Euroopa Kohtu ametisse nimetava asutuse 21. juuli 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja üleviimise taotlus, ja seda kinnitav 27. septembri 2005. aasta otsus ning eespool nimetatud otsuste vastu esitatud hageja kaebuse tagasilükkamise kohta tehtud 15. veebruari 2006. aasta otsus, samuti komisjoni ametisse nimetava asutuse 3. oktoobri 2005. aasta otsus, millega jäeti hageja ametisse nimetamata, ning selle otsuse vastu esitatud hageja kaebuse tagasilükkamise kohta tehtud 16. veebruari 2006. aasta otsus;

mõista kostjatelt välja hagejale vaidlustatud otsustega tekitatud kahju;

mõista kohtukulud välja kostjatelt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on praegu komisjoni ametnik, asus 16. juulil 2004 konkursi EPSO/LA/12/03 eduka läbimise järel jurist-lingvistina tööle Euroopa Kohtus palgaastmel A*7. Hageja taotles pärast komisjoni vabale ametikohale kandideerimist 2005. aasta mais oma üleviimist nimetatud institutsiooni juurde, mida Euroopa Kohus ei rahuldanud. Pärast komisjoni vaba ametikoha teadaande avaldamist kandideeris hageja uuesti komisjoni tööle saamiseks. Kuigi komisjon valis hageja kandideerijate hulgast välja, ei taotlenud ta hageja üleviimist. Pärast seda, kui hageja oli lõpetanud oma töösuhte Euroopa Kohtuga, võttis komisjon hageja 2. märtsil 2006 konkursi EPSO/A/4/03 nimekirja alusel tööle palgaastmele A*5.

Hageja nõuab 21. juuli 2005. aasta, 27. septembri 2005. aasta, 3. oktoobri 2005. aasta ja 16. veebruari 2006. aasta otsuste tühistamist, tuginedes põhjenduste puudumisele, ilmsele kaalutlusveale ning võimu kuritarvitamisele. Nende otsuste tühistamise õigusliku alusena toob ta samuti esile määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004 rikkumise ning õiguspärase ootuse ja mittediskrimineerimise põhimõtete rikkumise. Euroopa Kohtu 15. veebruari 2006. aasta otsuse tühistamist nõuab ta ilmsele kaalutlusveale tuginedes.

____________