Language of document :

Kanne 16.5.2006 - Balázs Dániel Simon v. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-58/06)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Balázs Dániel Simon (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajaja György Magyar)

Vastaajat: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

on kumottava kokonaisuudessaan yhteisöjen tuomioistuimen nimittävän viranomaisen 21.7.2005 tekemä, kantajan siirtohakemuksen hylkäävä päätös mainitun päätöksen vahvistava 27.9.2005 tehty päätös ja kantajan edellä mainituista päätöksistä tekemän valituksen hylkäävä 15.2.2006 tehty päätös, sekä komission nimittävän viranomaisen 3.10.2005 tekemä kantajan nimityksen hylkäävä päätös ja kantajan mainitusta päätöksestä tekemän valituksen hylkäävä 16.2.2006 tehty päätös

vastaajat on velvoitettava korvaamaan se vahinko, joka kantajalle on kumottavista päätöksistä aiheutunut

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka nykyään on komission virkamies, tuli avoimen kilpailun EPSO/LA/12/03 jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen palvelukseen 16.7.2004 palkkaluokan A*7 juristi-lingvistinä. Haettuaan komissiossa auki ollutta virkaa kantaja haki siirtoa vuoden 2005 toukokuussa. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi hänen hakemuksensa. Kantaja teki komissioon uuden hakemuksen sen jälkeen, kun tämä oli julkaissut avointa virkaa koskevan ilmoituksen. Vaikka komissio valitsi kantajan kyseiseen virkaan, se ei toteuttanut kantajan siirron edellyttämiä toimenpiteitä. Tämän jälkeen ja kun kantaja oli päättänyt palveluksensa yhteisöjen tuomioistuimessa, komissio otti hänet palvelukseensa avoimen kilpailun EPSO/A/4/03 läpäisseenä henkilönä palkkaluokkaan A*5 2.3.2006 alkaen.

Kantaja vaatii 21.7.2005, 27.9.2005, 3.10.2005 ja 16.2.2006 tehtyjen päätösten kumoamista vedoten perustelujen puutteellisuuteen, ilmeiseen arviointivirheeseen ja harkintavallan väärinkäyttöön. Kantaja vetoaa kyseisten päätösten kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi myös asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 rikkomiseen sekä luottamuksensuojan periaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaamiseen. Yhteisöjen tuomioistuimen 15.2.2006 tekemän päätöksen kumoamista vaaditaan ilmeisen arviointivirheen perusteella.

____________