Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2006 r. - Balázs Dániel Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji

(Sprawa F-58/06)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Balázs Dániel Simon (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciel: György Magyar, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: Marc Schauss i Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie w całości decyzji organu powołującego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2005 r. oddalającej wniosek skarżącej o przeniesienie, potwierdzającej ją decyzji z dnia 27 września 2005 r., decyzji z dnia 15 lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącej na obie te decyzje, a także decyzji organu powołującego Komisji z dnia 3 października 2005 r. o niepowołaniu skarżącej oraz decyzji z dnia 16 lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącej na tę decyzję.

zobowiązanie pozwanych do naprawienia szkody wyrządzonej skarżącej uchylonymi decyzjami

obciążenie Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, obecnie urzędnik Komisji, w następstwie konkursu EPSO/LA/12/03 rozpoczęła służbę w Trybunale Sprawiedliwości jako prawnik lingwista w kategorii A*7. Po zgłoszeniu swojej kandydatury na wakujące stanowisko w Komisji, w maju 2005 r. złożyła wniosek o przeniesienie. Trybunał nie uwzględnił tego wniosku. Po opublikowaniu przez Komisję ogłoszenia o wakacie skarżąca ponownie zgłosiła swoją kandydaturę. Komisja wybrała kandydaturę skarżącej na to stanowisko, nie podjęła jednak niezbędnych kroków w celu uzyskania jej przeniesienia. Następnie, po zakończeniu przez skarżącą służby w Trybunale, Komisja zatrudniła ją, jako laureata konkursu EPSO/A/4/03, w kategorii A*5 ze skutkiem od dnia 2 marca 2006 r.

Skarżąca domaga się uchylenia decyzji z dnia 21 lipca 2005 r., 27 września 2005 r., 3 października 2005 r. powołując się na brak uzasadnienia, oczywisty błąd w ocenie oraz nadużycie władzy. na poparcie żądania uchylenia tych decyzji podnosi również naruszenie rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 723/2004 oraz zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i niedyskryminacji. Żądanie uchylenia decyzji Trybunału z dnia 15 lutego 2005 r. uzasadniane jest oczywistym błędem w ocenie.

____________