Language of document :

Žaloba podaná 16. mája 2006 - Balázs Dániel Simon/Súdny dvor a Komisia

(Vec F-58/06)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Balázs Dániel Simon (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: György Magyar, advokát)

Žalovaní: Súdny dvor Európskych spoločenstiev (v zastúpení: Marc Schauss) a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť v celosti rozhodnutie menovacieho orgánu Súdneho dvora, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o preloženie z 21. júla 2005 a toto potvrdzujúce rozhodnutie z 27. septembra 2005, a rozhodnutie z 15. februára 2006 o zamietnutí sťažnosti žalobcu proti uvedeným rozhodnutiam, rozhodnutia menovacieho orgánu Komisie z 3. októbra 2005 o neprijatí žalobcu a rozhodnutia zo 16. februára 2006 o zamietnutí sťažnosti žalobcu proti tomuto rozhodnutiu,

zaviazať žalovaných na náhradu škody, ktorá vznikla žalobcovi zo zrušených rozhodnutí,

zaviazať žalovaných na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, toho času úradník Komisie, nastúpil 16. júla 2004 do služby na Súdnom dvore na základe výberového konania EPSO/LA/12/03 ako právnik-lingvista v platovej triede A*7. Po tom, ako sa žalobca uchádzal o miesto v Komisii, podal v máji 2005 žiadosť o preloženie do tohto orgánu, ktorú Súdny dvor zamietol. Neskôr sa žalobca opäť uchádzal o iné voľné miesto v Komisii. Hoci Komisia vybrala žalobcu na toto miesto, nepožiadala o jeho preloženie. Neskôr žalobca ukončil službu na Súdnom dvore a potom bol na základe rezervného zoznamu zostaveného na základe všeobecného výberového konania EPSO/A/4/03 prijatý Komisiou 2. marca 2006 na miesto v platovej triede A*5.

Žalobca žiada zrušenie rozhodnutí z 21. júla 2005, 27. septembra 2005, 3. októbra 2005 a zo 16. februára 2006, s odvolaním sa na chýbajúce odôvodnenie, zjavne nesprávne posúdenie a zneužitie právomoci. Ako právny základ pre zrušenie rozhodnutí uvádza porušenie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 a porušenie zásad ochrany legitímnej dôvery a zákazu diskriminácie. Zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora z 15. februára 2006 žiada s odvolaním sa na zjavne nesprávne posúdenie.

____________