Language of document :

Talan väckt den 16 maj 2006 - Balázs Dániel Simon mot domstolen och kommissionen

(Mål F-58/06)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Balázs Dániel Simon (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten György Magyar)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol (ombud: Marc Schauss) och Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

i sin helhet ogiltigförklara domstolens tillsättningsmyndighets beslut av den 27 september 2005, genom vilket fastställs beslutet av den 21 juli 2005 att avslå sökandens begäran om förflyttning och av den 15 februari 2006 att avslå sökandens klagomål avseende de ovannämnda besluten, liksom kommissionens tillsättningsmyndighets beslut av den 3 oktober 2005 att inte tillsätta sökanden och av den 16 februari 2006 att avslå sökandens klagomål avseende nämnda beslut,

förplikta svarandena att ersätta sökanden för de skador som han har lidit till följd av de ogiltigförklarade besluten, och

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är tjänsteman vid kommissionen och trädde den 16 juli 2004 i tjänst vid domstolen som juristlingvist med lönegrad A*7, efter att ha godkänts i uttagningsprovet EPSO/LA/12/03. Sökanden ansökte om en tjänst vid kommissionen och begärde därefter i maj 2005 att bli förflyttad till denna institution, men domstolen avslog begäran. Sökanden ansökte senare om en annan ledig tjänst vid kommissionen. Trots att kommissionen valde ut sökanden för tjänsten begärde den inte att sökanden skulle förflyttas. Senare, då sökanden stod upptagen på den reservlista som upprättats på grundval av det allmänna uttagningsprovet EPSO/A/4/03, erbjöd kommissionen honom en tjänst med lönegrad A*5 med verkan från och med den 2 mars 2006. Sökanden hade innan dess lämnat sin tjänst vid domstolen.

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall ogiltigförklara besluten av den 21 juli 2005, den 27 september 2005, den 3 oktober 2005 och den 16 februari 2006 på grund av bristande motivering, uppenbart oriktig bedömning och maktmissbruk. Som rättslig grund för detta yrkande åberopar sökanden åsidosättande av förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 samt åsidosättande av principerna om skydd för berättigade förväntningar och icke-diskriminering. Såvitt avser yrkandet om ogiltigförklaring av domstolens beslut av den 15 februari 2006 åberopar sökanden att domstolen har gjort en uppenbart oriktig bedömning.

____________