Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. oktober 2009 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

(Sag C-153/08) 1

(Traktatbrud - fri udveksling af tjenesteydelser - artikel 49 EF og artikel 36 i EØS-aftalen - direkte beskatning - indkomstskat - beskatning af beløb vundet i lotterier, spil og væddemål - fritagelse for skat begrænset til gevinster fra lotterier, spil og væddemål organiseret af visse nationale institutioner og foretagender)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved R. Lyal og L. Lozano Palacios, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien (ved F. Díez Moreno, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud - tilsidesættelse af artikel 49 EF og 36 EØS - national lovgivning i henhold til hvilken beløb vundet i lotterier og væddemål organiseret i udlandet er pålagt indkomstskat, mens visse lotterier og væddemål organiseret i Spanien ikke er pålagt indkomstskat

Konklusion

Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 49 EF og artikel 36 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, idet det har opretholdt en skattelovgivning, der fritager gevinster fra lotterier, spil og væddemål, der arrangeres i Kongeriget Spanien af visse offentlige institutioner og visse foretagender, der er hjemmehørende i denne medlemsstat, og som udfører socialt arbejde eller hjælpearbejde uden vinding for øje, men ikke indrømmer samme fritagelse for gevinster fra lotterier, spil og væddemål, der arrangeres af institutioner og foretagender, der har hjemsted i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i Det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde, og som udøver aktiviteter af samme art.

I øvrigt frifindes Kongeriget Spanien.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Kongeriget Spanien bærer hver deres egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 142 af 7.6.2008.