Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums - Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

(lieta C-153/08) 1

Valsts pienākumu neizpilde - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - EKL 49. pants un EEZ līguma 36. pants - Tiešie nodokļi - Ienākuma nodoklis - Nodokļa atbrīvojums, kas attiecas vienīgi uz laimestiem loterijās un azartspēlēs, kuras organizē noteiktas valsts organizācijas un subjekti

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - R. Lyal un L. Lozano Palacios)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis - F. Díez Moreno)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde - EKL 49. pants un EEZ līguma 36. pants - Valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem summas, kas laimētas ārvalstīs organizētās loterijās un azartspēlēs un nevis noteiktās Spānijā organizētās loterijās un azartspēlēs, tiek apliktas ar ienākuma nodokli

Rezolutīvā daļa:

paturot spēkā nodokļu tiesību aktus, kuros noteikts atbrīvojums no nodokļa laimestiem loterijās, spēlēs un derībās, ko Spānijas Karalistē rīko noteiktas šajā dalībvalstī reģistrētas publiskās organizācijas un subjekti, kuri nodarbojas ar bezpeļņas sociālām vai palīdzības darbībām, taču šāds atbrīvojums nav piešķirts laimestiem loterijās, spēlēs un derībās, ko rīko kādā citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas publiskas organizācijas un subjekti, kuri veic tādas pašas darbības, Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir saskaņā ar EKL 49. pantu un 1992. gada 2. maija Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 36. pantu;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija un Spānijas Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1 - OV C 142, 07.06.2008.