Language of document :

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-153/08)1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Swobodne świadczenie usług - Artykuł 49 WE i art. 36 porozumienia EOG - Opodatkowanie bezpośrednie - Podatek dochodowy - Zwolnienie podatkowe ograniczone do wygranych z loterii i gier losowych organizowanych przez pewne podmioty i jednostki krajowe)

Język postępowania: hiszpański

Strona

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: R. Lyal i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: F. Díez Moreno, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 49 WE i art. 36 EOG - Przepisy krajowe na podstawie których kwoty wygrane w grach liczbowych i grach hazardowych zorganizowanych zagranicą, w przeciwieństwie do niektórych gier liczbowych i hazardowych zorganizowanych w Hiszpanii, podlegają podatkowi dochodowemu

Sentencja

Utrzymując w mocy przepisy podatkowe zwalniające z podatku wygrane pochodzące z uczestnictwa w loteriach, grach i zakładach organizowanych w Królestwie Hiszpanii przez pewne podmioty publiczne i jednostki mające siedzibę w tym państwie członkowskim i wykonujące działalność o charakterze socjalnym lub dobroczynnym w celach niezarobkowych, podczas gdy zwolnienia tego nie przyznano w zakresie wygranych pochodzących z loterii, gier i zakładów organizowanych przez podmioty i jednostki mające siedziby w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wykonujące działalność tego samego rodzaju, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 49 WE oraz art. 36 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich i Królestwo Hiszpanii ponoszą własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 142 z 7.6.2008.