Language of document : ECLI:EU:C:2009:303

Kohtuasi C‑180/06

Renate Ilsinger

versus

Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH pankrotihaldur

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Wien)

Kohtualluvus tsiviilasjades – Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Kohtualluvus tarbijalepingute puhul – Eksitava reklaami saanud tarbija õigus nõuda näiliselt võidetud auhinda kohtu korras – Kvalifitseerimine – Nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 punktis c osutatud lepingutega seotud hagi – Tingimused

Kohtuotsuse kokkuvõte

Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus nr 44/2001 – Kohtualluvus tarbijalepingute puhul

(Nõukogu määruse nr 44/2001 artikli 15 lõike 1 punkt c)

Sellises olukorras, kus tarbija taotleb selle liikmesriigi õigusnormide alusel ning selle paiga kohtus, kus on tema alaline elukoht, teises liikmesriigis asutatud kaugmüügiga tegelevalt äriühingult tema poolt näiliselt võidetud auhinna sissenõudmist ja:

–      kui nimetatud äriühing on eesmärgiga ärgitada seda tarbijat lepingut sõlmima saatnud talle nimelise saadetise, mis jätab viimasele mulje, et ta saab auhinna niipea, kui ta taotleb selle väljamaksmist, saates äriühingule tagasi nimetatud saadetisele lisatud „väljamaksekupongi”,

–      kusjuures nimetatud auhinna andmist ei ole seatud sõltuvusse nimetatud äriühingu poolt müügiks pakutavate toodete tellimisest või proovitellimuse esitamisest,

tuleb nõukogu määruse nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades sätestatud kohtualluvuse eeskirju tõlgendada järgmiselt:

–      selline tarbija poolt esitatud hagi kuulub nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse tingimusel, et kutseline müüja on võtnud juriidilise kohustuse maksta see auhind tarbijale välja;

–      kui nimetatud tingimus ei ole täidetud, kuulub selline hagi määruse nr 44/2001 viidatud sätte kohaldamisalasse vaid siis, kui tarbija on sellele kutselisele müüjale tõepoolest tellimuse esitanud.

Nimelt nõuab määruse nr 44/2001 artikli 15 lõike 1 punkt c, mis on sõnastatud identselt Brüsseli konventsiooni artikliga 13, et tarbija oleks sõlminud lepingu isikuga, kes tegeleb äri- või kutsetegevusega. Lepingu olemasoluks nimetatud sätte tähenduses on vältimatult vajalik, et kutseline müüja võtaks juriidilise kohustuse, esitades kindla, lepingu eset ja ulatust puudutavas piisavalt selge ja täpse pakkumuse, et tekiks lepinguline suhe, s.o tehes tingimusteta avalduse, et ta on nõus kõnealuse auhinna välja maksma tarbijatele, kes seda taotlevad. Sellise juriidilise kohustuse puudumisel on artikli 15 lõike 1 punkt c kohaldatav vaid tingimusel, et eksitavale võidulubadusele järgnes lepingu sõlmimine tarbija ja kaugmüügiga tegeleva äriühingu vahel, mis leidis väljenduse tellimuse esitamises tarbija poolt.

(vt punktid 53–55, 59 ja 60 ning resolutsioon)