Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

(veľká komora)

zo 7. júna 2005

vo veci C-543/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberlandesgericht Innsbruck):

Christine Dodl, Petra Oberhollenzer proti Tiroler Gebietskrankenkasse1

(Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a 574/72 - Rodinné dávky - Príspevok na výchovu - Nárok na dávky podobnej povahy v štáte zamestnania a v štáte bydliska)

(Jazyk konania: nemčina)

Vo veci C-543/03, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Innsbruck (Rakúsko) zo 16. decembra 2003 a doručený Súdnemu dvoru 29. decembra 2003, ktorý súvisí s konaním: Christine Dodl, Petra Oberhollenzer proti Tiroler Gebietskrankenkasse, Súdny dvor (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr P. Jann, C. W. A. Timmermans a A. Rosas, sudcovia C. Gulmann, J.-P. Puissochet, K. Schiemann (spravodajca), J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, U. Lõhmus, E. Levits a A. Ó Caoimh, generálny advokát: L. A. Geelhoed, tajomník: K. Sztranc, referentka, vyhlásil 7. júna 2005 rozsudok, ktorého výrok znie:

Určitá osoba má postavenie zamestnanca v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva v znení zmien a aktualizácií vykonaných nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5. júna 2001, ak je poistená, hoci len pre prípad jednej nepredvídanej udalosti, z titulu povinného alebo voliteľného systému sociálneho zabezpečenia uvedeného v článku 1 písm. a) tohto nariadenia, a to nezávisle od existencie pracovného pomeru. Prináleží vnútroštátneho sudcovi, aby overil skutočnosti potrebné pre určenie toho, či žalobkyne vo veci samej počas doby, na ktorú boli žiadané sporné príspevky, boli poistené v určitej časti rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia, a či sa v dôsledku toho na nich vzťahuje pojem "zamestnanca" v zmysle článku 1 písm. a) tohto nariadenia.

V prípade, keď tak právne predpisy štátu zamestnania, ako aj právne predpisy štátu bydliska zamestnanca priznávajú zamestnancovi nárok na rodinné dávky za toho istého člena jeho rodiny a pre to isté obdobie, členským štátom príslušným pre vyplácanie týchto dávok je na základe článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 v znení zmien a aktualizácií vykonaných nariadením Komisie (ES) č. 410/2002 z 27. februára 2002 v zásade štát zamestnania.

Ak však osoba starajúca sa o dieťa, najmä manžel alebo druh tohto zamestnanca vykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte bydliska, na základe článku 10 ods. 1 písm. b), i) nariadenia č. 574/72 musí rodinné dávky vyplácať tento členský štát bez ohľadu na to, kto je priamym poberateľom týchto dávok podľa právnych predpisov tohto štátu. V tomto prípade sa vyplácanie rodinných dávok členským štátom zamestnania pozastaví do výšky rodinných prídavkov poskytovaných podľa právnych predpisov členského štátu bydliska.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 85, 3.4.2004