Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 юли 2007 г. - Dieter Wils/Eвропейски парламент

(Дело F-105/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Повишаване размера на вноските в пенсионноосигурителната схема съгласно разпоредбите на Правилника за персонала в редакцията му в сила от 1 май 2004 г.)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Dieter Wils (Altrier, Люксембург) (представители: G. Vandersanden и C. Ronzi, avocats)

Ответник: Eвропейски парламент (представители: J. F. De Wachter и M. Mustapha Pacha, avocats)

Предмет

Публична служба - Отмяна на фишовете за заплата на ищеца, считано от месец юли 2004 г., в частта относно увеличение на размера на вноската в пенсионноосигурителната схема до 9,75% съгласно разпоредбите на новия Правилник за персонала (предишно дело T-399/05).

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Европейският парламент понася направените от него съдебни разноски и половината от съдебните разноски на г-н Wils.

Г-н Wils понася половината от направените от него съдебни разноски.

Съветът на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 10, 14 януари 2006 г., стр. 28