Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2007. gada 11. jūlija spriedums - Dieter Wils/Eiropas Parlaments

(lieta F-105/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Pensiju programmas iemaksas likmes palielināšana, piemērojot Civildienesta noteikumu normas to redakcijā, kas ir spēkā, sākot no 2004. gada 1. maija

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Dieter Wils, Altrier (Luksemburga) (pārstāvji - G. Vandersandenun un C. Ronzi, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvis - J. F. De Wachter un M. Mustapha Pacha, pārstāvji)

Priekšmets

Civildienests - Prasītāja darba algas par laikposmu kopš 2004. gada jūlija lapu atcelšana tiktāl, ciktāl tajās pensiju programmas iemaksas likme palielināta līdz 9,75 %, piemērojot jauno Civildienesta noteikumu normas (iepriekš T-399/05)

Rezolutīvā daļa

prasību noraidīt;

Eiropas Parlaments sedz savus un atlīdzina pusi no Dieter Wils tiesāšanās izdevumiem;

Dieter Wils sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem;

Eiropas Savienības Padome un Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1 - OV C 10, 14.01.2006, 28. lpp.