Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 juli 2007 - Dieter Wils / Europees Parlement

(Zaak F-105/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioenen - Verhoging van bijdragepercentage aan pensioenstelsel krachtens bepalingen van Statuut in vanaf 1 mei 2004 geldende versie)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Dieter Wils (Altrier, Luxemburg) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden en C. Ronzi, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: J.F. De Wachter en M. Mustapha Pacha, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - Nietigverklaring van verzoekers salarisafrekeningen vanaf juli 2004, voor zover zij een verhoging inhouden van het bijdragepercentage aan het pensioenstelsel tot 9,75 %, na de toepassing van de bepalingen van het nieuwe Statuut (voorheen T-399/05)

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Het Europees Parlement draagt zijn eigen kosten alsmede de helft van de kosten van Wils.

Wils draagt de helft van zijn eigen kosten.

De Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen dragen hun eigen kosten.

____________

1 - PB C 10 van 14.1.2006, blz. 28.