Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 lipca 2007 r. - Dieter Wils przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-105/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury - Podwyższenie składki do systemu emerytalno-rentowego na podstawie przepisów regulaminu pracowniczego w jego brzmieniu z dnia 1 maja 2004 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dieter Wils (Altrier, Luksemburg) (przedstawiciele: G. Vandersanden i C. Ronzi, avocats)

Strona pozwana: Parlemant Europejski (przedstawiciele: J. F. De Wachter i M. Mustapha Pacha, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Unieważnienie informacji o wynagrodzeniu skarżącego począwszy od lipca 2004 r. w zakresie, w jakim wskazują na podwyższenie składki do systemu emerytalno-rentowego do 9,75% w związku z zastosowaniem przepisów nowego regulaminu pracowniczego (dawna sprawa T-399/05)

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Parlament Europejski pokryje własne koszty, jak również połowę kosztów poniesionych przez D. Wilsa.

D. Wils pokryje połowę własnych kosztów postępowania.

Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich pokryją własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 10 z dnia 14 stycznia 2006 r., str. 28.