Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. júla 2007 - Dieter Wils/Európsky parlament

(vec F-105/05)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Zvýšenie sadzby príspevku do dôchodkového systému podľa ustanovení služobného poriadku v jeho znení platnom od 1. mája 2004)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Dieter Wils (Altrier, Luxembursko) (v zastúpení: G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: J. F. De Wachter a M. Mustapha Pacha, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie výplatných listín žalobcu od júla roku 2004 v rozsahu, v akom sa týkajú zvýšenia sadzby príspevku do dôchodkového systému na 9,75 % v dôsledku použitia ustanovení nového služobného poriadku (predtým T-399/05)

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania pána Wilsa.

3.    Pán Wils znáša polovicu svojich vlastných trov konania.

4.    Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006, s. 28.