Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 2 юли 2007 г. - Sanchez Ferriz/Комисия

(Дело F-117/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване в длъжност - Нeвписване в списъка на повишените длъжностни лица - Процедура за повишаване за 2004 г. - Точки за предимство - Опит - Старшинство - Допустимост)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Carlos Sanchez Ferriz (Брюксел, Белгия) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представител: J. Currall и H. Kraemer)

Предмет

Отмяна на списъка на повишените длъжностни лица в процедурата за повишаване за 2004 г., доколкото името на ищеца не фигурира в посочения списък, както и отмяна на решението за присъждане на точки за предимство на ищеца съгласно същата процедура.

Диспозитив

Отхвърля иска частично като явно недопустим и частично като явно неоснователен.

Всяка страна следва да понесе направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ С 36, 11.02.2006 г., стр. 35