Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 2. juli 2007 - Sanchez Ferriz mod Kommissionen

(Sag F-117/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - manglende opførelse på listen over forfremmede tjenestemænd - forfremmelsesåret 2004 - prioritetspoints - fortjeneste - anciennitet - formaliteten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgien) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af listen over tjenestemænd, der blev forfremmet i forfremmelsesåret 2004, for så vidt som sagsøgeren ikke er opført herpå, samt annullation af afgørelsen om tildeling af prioritetspoints til sagsøgeren i samme forfremmelsesår.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes, da søgsmålet delvis åbenbart skal afvises fra realitetsbehandling, dels er åbenbart ugrundet.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 36 af 11.2.2006, s. 35.