Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 2 juli 2007 - Sanchez Ferriz / Commissie

(Zaak F-117/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Niet-plaatsing op lijst van bevorderde ambtenaren - Bevorderingsronde 2004 - Gratificatiepunten - Verdienste - Anciënniteit - Ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carlos Sanchez Ferriz (Brussel, België) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Kraemer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de lijst van in het kader van de bevorderingsronde 2004 bevorderde ambtenaren, voor zover verzoekers naam niet op die lijst voorkomt, alsmede nietigverklaring van het besluit houdende toekenning van verzoekers gratificatiepunten uit hoofde van diezelfde ronde

Dictum

Het beroep wordt ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 36 van 11.2.2006, blz. 35.