Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 2 lipca 2007 r. - Sanchez Ferriz przeciwko Komisji

(Sprawa F-117/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Brak wpisu na listę urzędników awansowanych - Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. - Punkty pierwszeństwa - Zasługi - Staż pracy - Dopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Sanchez Ferriz (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Unieważnienie listy urzędników awansowanych w postępowaniu w sprawie awansu za 2004 r. w zakresie, w jakim nie zawiera ona nazwiska skarżącego, jak również stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania punktów pierwszeństwa skarżącemu w ramach tego samego postępowania.

Sentencja postanowienia

1)    Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna, a w części jako oczywiście bezzasadna.

2)    Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 36 z 11.02.2006 r., str. 35.