Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 2 juli 2007 - Sanchez Ferriz mot kommissionen

(Mål F-117/05)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Ej upptagen i förteckningen över befordrade tjänstemän - Befordringsomgången 2004 - Prioritetspoäng - Förtjänst - Anställningstid - Upptagande till sakprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Sanchez Ferriz (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och H. Kraemer)

Saken

Ogiltigförklaring av förteckningen över tjänstemän som befordrats vid 2004 års befordringsomgång såtillvida som sökandenas namn inte har tagits upp i denna och av beslutet i samma befordringsomgång om tilldelningen av prioritetspoäng till sökanden.

Avgörande

Talan ogillas eftersom det är uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till sakprövning och delvis är ogrundat.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 36, 11.2.2006, s. 35