Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 27 юни 2007 г. - H / Съвет

(Дело F-127/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради постигане на споразумение между страните.

____________

1 - ОВ C 326, 30.12.2006 г., стр. 85.