Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 27 juni 2007 - H / Raad

(Zaak F-127/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft ingevolge een minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 326 van 30.12.2006, blz. 85..