Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 27 czerwca 2007 r. - H przeciwko Radzie

(Sprawa F-127/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy po zawarciu ugody.

____________

1 - Dz.U. C 326 z 30.12.2006, str. 85