Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 юли 2007 г. - Abarca Montiel и други / Комисия

(Дело F-24/06)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Класиране и заплата - Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (СИЛ) - Медицински сестри, които полагат грижи за новородени и деца до 3 години - Бивши работници, наети по белгйското право - Промяна в условията за работа - Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Белгия) и други (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin et L. Lozano Palacios)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията за отхвърляне на, подадените от ищците жалби срещу решенията, с които се определят тяхното класиране и заплати в качеството им на договорно наети служители.

Диспозитив

Решенията, с които Комисията на Европейските общности определя заплатата на ищците в подписаните от тях през месец април 2005 г. договори като договорно наети служители, се отменят.

Искът се отхвърля в останалата част.

Комисията на Европейските общности понася направените от нея съдебни разноски, както и половината от съдебните разноски на ищеца.

Ищците понасят половината от направените от тях съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 108, 6. 5 2006 г., стр. 33