Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 juli 2007 - Abarca Montiel e.a. / Commissie

(Zaak F-24/06)1

(Ambtenaren - Arbeidscontractanten - Indeling en bezoldiging - Bureau voor ,Infrastructuur en Logistiek' te Brussel (OIB) - Kinderverzorgsters - Voormalig werknemers naar Belgisch recht - Wijziging van geldende regeling - Gelijke behandeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Sabrina Abarca Montiel (Woutersbrakel, België) en anderen (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en L. Lozano Palacios, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van de klachten die verzoeksters hadden ingediend tegen de besluiten tot vaststelling van hun indeling en bezoldiging als arbeidscontractanten

Dictum

De besluiten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van de bezoldiging die verzoeksters uit hoofde van in april 2005 ondertekende overeenkomsten van arbeidscontractanten ontvangen, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten dragen alsmede de helft van verzoeksters' kosten.

Verzoeksters zullen de helft van hun eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 108 van 6.5.2006, blz. 33.