Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 juli 2007 - Ider, Desorbay en Noschese / Commissie

(Zaak F-25/06)1

(Ambtenaren - Arbeidscontractanten - Indeling en bezoldiging - Bureau voor ,Infrastructuur en Logistiek' te Brussel (OIB) - Personeelsleden belast met uitvoerende taken - Voormalige werknemers naar Belgisch recht - Wijziging van geldende regeling - Gelijke behandeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Béatrice Ider (Halle, België), Marie-Claire Desorbay (Meise, België) en Lino Noschese (Kasteelbrakel, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en L. Lozano Palacios, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van de klachten die verzoekers hadden ingediend tegen de besluiten tot vaststelling van hun indeling en bezoldiging als arbeidscontractanten

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van de bezoldiging die Ider uit hoofde van een in april 2005 ondertekende overeenkomst van arbeidscontractant ontvangt, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten dragen alsmede de helft van de kosten van Ider.

Ider zal de helft van haar eigen kosten dragen.

Desorbay en Noschese zullen hun eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 108 van 6.5.2006, blz. 34.