Language of document :

Sag anlagt den 23. maj 2007 - R mod Kommissionen

(Sag F-49/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: R (ved avocat O. Martins)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling.

I det omfang det er nødvendigt, annulleres Kommissionens afgørelse af 13. februar 2007, hvorved Kommissionen afslog sagsøgerens klage og sagsøgerens erstatningskrav af 8. november 2006, og afgørelsen af 19. december 2005.

I det omfang det er nødvendigt, fastslås det, at hele prøvetiden samt alle retsakter, der er udfærdiget i den forbindelse, er en nullitet, og/eller annulleres alle forberedende og afledte retsakter, eller akter, der har til formål at forlænge virkningerne af udtalelsen ved udløb af prøvetiden som tjenestemand af 10. januar 2005, herunder midtvejsrapporten af 11. august 2004, fru X's notat af 13. april 2005 samt ansættelsesmyndighedens afgørelse om omplacering af 3. marts 2005.

I det omfang det er nødvendigt, annulleres delvist udtalelsen ved udløbet af prøvetiden som midlertidigt "forskeransat", som udfærdiget den 18. maj 2004 vedrørende bedømmerens kommentarer.

I det omfang det er nødvendigt, annulleres generaldirektøren for DG ADMIN's notat af 20. juli 2005, hvorved sagsøgerens anmodning af 11. november 2004 om bistand i medfør af vedtægtens artikel 24 afslås.

Det fastslås, at Det Europæiske Fællesskab ifalder ansvar på grundlag af samtlige de anfægtede afgørelser og retsakter og på grund af Kommissionens ulovlige adfærd overfor sagsøgeren

Sagsøgeren tilkendes i givet fald en skadeserstatning på 2 500 000 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

I det omfang det er nødvendigt, opfordres Kommissionen til at deltage i en forsoningsprocedure, som omhandlet i artikel 7, stk. 4, i bilag I, til statutten for Domstolen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren foreholder Kommissionen fejl, udeladelser og alvorlige mangler i relation til personaleadministration, hvilket efter sagsøgerens opfattelse udgør en ulovlig adfærd over for hende, der bevirker, at Kommissionen ifalder erstatningsansvar. Ifølge sagsøgeren har Kommissionen begået magtfordrejning og tilsidesat flere væsentlige formkrav, retten til kontradiktion og begrundelsesforpligtelsen. De anfægtede retsakter er i øvrigt behæftet med åbenlyse fejlskøn og er i strid med vedtægtens artikel 26 og forordning nr. 45/20011, ligesom de er udtryk for en tilsidesættelse af omsorgsforpligtelsen, bistandspligten i henhold til vedtægtens artikel 24, princippet om ret til en karriere samt princippet om god forvaltningsskik. Sagsøgeren har endvidere været udsat for psykisk chikane.

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.12.2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT 2001, L 8 s. 1).