Language of document :

23. mail 2007 esitatud hagi - R versus komisjon

(Kohtuasi F-49/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: R (esindaja: advokaat O. Martins)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

lugeda hagi vastuvõetavaks;

vajadusel tühistada 13. veebruari 2007. aasta otsus, millega komisjon jättis rahuldamata hageja 8. novembri 2006. aasta kaebuse ja kahju hüvitamise nõude, ja 19. detsembri 2005. aasta otsus;

vajadusel tunnistada ametniku katseaeg ja selle tingimustes koostatud kõik aktid täielikult olematuks ja/või tühistada kõik ettevalmistavad ja tuletatud aktid või aktid, mille eesmärk on pikendada ametniku katseaja 10. veebruari 2005. aasta lõpparuande mõju, eelkõige vahearuandeks nimetatud 11. augusti 2004. aasta aruanne, X-i 13. aprilli 2005. aasta teatis ja ametisse nimetava asutuse 3. märtsi 2005. aasta uuesti ametisse nimetamise akt;

vajadusel tühistada osaliselt "uurimisvaldkonna" ajutise ametniku katseaja lõpparuanne, mis on lõplikult koostatud 18. mail 2004, kinnitaja lisatud kommentaaride osas;

vajadusel tühistada personali ja halduse peadirektoraadi peadirektori 20. juuli 2005. aasta teatis hageja personalieeskirjade artikli 24 alusel esitatud 11. novembri 2004. aasta abitaotluse rahuldamata jätmise kohta;

tuvastada Euroopa Ühenduse vastutuse tekkimine tulenevalt kõikidest vaidlustatud otsustest ja aktidest ning komisjoni õigusvastasest käitumisest hageja suhtes;

mõista hageja kasuks vajadusel välja tekitatud kahju eest hüvitis 2 500 000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt;

vajadusel kutsuda komisjoni osalema Euroopa Kohtu põhikirja I lisa artikli 7 lõike 4 kohases lepitusmenetluses.

Väited ja peamised argumendid

Hageja heidab komisjonile ette personalijuhtimise valdkonnas vigu, tegematajätmisi ja selle mittetoimimist, mis tekitasid tema suhtes õigusvastase käitumise, mis viis selle institutsiooni vastutuse tekkimiseni. Hageja väitel on komisjon võimu kuritarvitanud ja rikkunud mitmeid olulisi menetlusnorme, kaitseõigust ja põhjendamiskohustust. Veelgi enam, vaidlustatud aktides esinevad ilmsed hindamisvead ning need rikuvad personalieeskirjade artiklit 26 ja määrust nr 45/2001,1 hoolitsemiskohustust, personalieeskirjade artiklis 24 silmas peetud abistamiskohustust ning ametikohal edasijõudmise ja hea halduse põhimõtteid. Lisaks olevat hageja moraalse ahistamise ohver.

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 2001, L 8, lk 1; ELT eriväljaanne 13/26, lk 102).