Language of document :

Kanne 23.5.2007 - R v. komissio

(Asia F-49/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: R (edustaja: asianajaja O. Martins)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi

siltä osin kuin tarpeellista, 13.2.2007 tehty se päätös on kumottava, jolla komissio hylkäsi kantajan 8.11.2006 esittämän valituksen ja vahingonkorvausvaatimuksen, ja 19.12.2005 tehty päätös on kumottava

siltä osin kuin on tarpeellista, koko virkamiehen koeaikaa koskeva ajanjakso ja näissä olosuhteissa toteutetut toimenpiteet on todettava mitättömiksi ja/tai on kumottava kaikki valmistelevat ja johdetut asiakirjat tai asiakirjat, joiden tarkoitus on jatkaa virkamiehen koeajan päätteeksi 10.1.2005 laaditun kertomuksen vaikutuksia ja muun muassa 11.8.2004 laaditun niin sanotun välikertomuksen, X:n 13.4.2005 laatiman kertomuksen ja nimittävän viranomaisen 3.3.2005 päivätyn toisiin tehtäviin siirtämistä koskevan asiakirjan vaikutuksia

siltä osin kuin on tarpeellista, "tutkimuksen" väliaikaisen toimihenkilön koeajan päätteeksi laadittu kertomus, sellaisena kuin se vahvistettiin lopullisessa muodossaan 18.5.2004, on kumottava osittain vahvistajan siihen tekemien huomautusten osalta

siltä osin kuin on tarpeellista, henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtajan 20.7.2005 päivätty se asiakirja on kumottava, jossa hylättiin kantajan henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaisesti 11.11.2004 esittämä avustuspyyntö

Euroopan yhteisön on todettava olevan vastuussa kaikista riitautetuista päätöksistä ja toimista ja komission kantajaan kohdistamasta lainvastaisesta toiminnasta

kantajalle on myönnettävä tarvittaessa 2 500 000 euron suuruinen korvaus hänelle aiheutuneesta vahingosta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

siltä osin kuin on tarpeellista komissiota on kehotettava osallistumaan sovittelumenettelyyn yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 7 artiklan 4 kohdan nojalla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja arvostelee komissiota henkilöstöhallinnossa tapahtuneista virheistä ja laiminlyönneistä sekä sen toiminnassa esiintyneistä häiriöistä, joista kantajan mukaan muodostui häneen kohdistunut lainvastainen toiminta, joka on omiaan synnyttämään tämän toimielimen vastuun. Kantajan mukaan komissio käytti toimivaltaa väärin ja rikkoi useita olennaisia menettelymääräyksiä, loukkasi puolustautumisoikeuksia ja laiminlöi perusteluvelvollisuutta. Tämän lisäksi kantaja väittää, että riidanalaisissa toimenpiteissä on ilmeisiä arviointivirheitä ja niillä rikotaan henkilöstösääntöjen 26 artiklaa ja asetusta N:o 45/2001,1 laiminlyödään huolenpitovelvollisuutta ja henkilöstösääntöjen 24 artiklassa tarkoitettua avustamisvelvollisuutta sekä loukataan urakehityksen ja hyvän hallinnon periaatteita. Lisäksi kantaja väittää joutuneensa henkisen ahdistelun uhriksi.

____________

1 - Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL 2001, L 8, s. 1).