Language of document :

2007 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje R prieš Komisiją

(Byla F-49/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: R, atstovaujamas advokato O. Martins

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti ieškinį priimtinu.

Prireikus panaikinti 2007 m. vasario 13 d. sprendimą, kuriuo Komisija atmetė 2006 m. lapkričio 8 d. ieškovo skundą bei prašymą atlyginti žalą ir 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimą.

Prireikus pripažinti niekiniu visą pareigūno stažo laikotarpį bei visus tokiu atveju sudaromus aktus ir (arba) panaikinti visus parengiamuosius bei įgyvendinančius arba pratęsiančius 2005 m. sausio 10 d. pareigūno stažo pabaigos ataskaitos ir ypač 2004 m. rugpjūčio 11 d. taip vadinamosios tarpinės ataskaitos poveikį aktus.

Prireikus panaikinti 2004 m. gegužės 18 d. parengtos "Tyrimų" skyriaus laikinojo tarnautojo bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaitos dalį, kurioje pateikiamos vertintojo pastabos.

Prireikus panaikinti 2005 m. liepos 20 d. DG ADMIN generalinio direktoriaus rezoliuciją atmesti ieškovo prašymą dėl pagalbos, pateiktą 2004 m. lapkričio 11 d. pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnį.

Atitinkamu atveju priteisti ieškovo naudai 2 500 000 eurų dydžio žalos atlyginimą.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Prireikus paskatinti Komisiją draugiškai išspręsti ginčą pagal Teisingumo Teismo statuto I priedo 7 straipsnio 4 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas kaltina Komisiją padarius personalo valdymo klaidų, praleidimų ir netinkamai atlikus personalo valdymą, o tai ieškovo atžvilgiu yra neteisėtas elgesys, užtraukiantis šios institucijos atsakomybę. Ieškovas teigia, kad Komisija viršijo įgaliojimus ir daug kartų pažeidė esminius procedūrinius reikalavimus, teises į gynybą ir pareigą motyvuoti. Be to, prašomuose panaikinti aktuose yra akivaizdžių vertinimo klaidų ir jie pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnį bei Reglamentą Nr. 45/20011, pareigą padėti, kurią numato Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis, karjeros ir gero administravimo principus. Be to, ieškovas tapo psichologinio priekabiavimo auka.

____________

1 - 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001, p. 1).